ទីក្រុងប៊ុយដាប៉េសអារេណាគីនី

បច្ចេកវិទ្យាបកប្រែឧបករណ៍និងឧបករណ៍បកប្រែក្នុងពេលដំណាលគ្នា

យើងបានបកស្រាយនៅសង្វៀនប៊ូដាប៉េសជាមួយអ្នកបកប្រែ ២៤ នាក់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាមានស្តង់បកប្រែចំនួន ១២ និងអតិថិជនបកប្រែ ១៨០០ នាក់។

មតិយោបល់?