សំណើរផ្តល់ជូន មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍

សូមសរសេរបន្ទាត់ពីរបីដើម្បីជួយអ្នកដាក់សំណើដេញថ្លៃបច្ចេកទេសរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ តើចំនួនប៉ុន្មាននឹងសរុប ដែលយើងនឹងស្នើសុំឧបករណ៍បកប្រែ។ល។
សូមពណ៌នាអំពីប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកអ្នកបកប្រែ