តម្លៃជួល Ledfal

សូមបញ្ជាក់កន្លែងដែលអ្នកចង់ប្រើ ledwall
សូម​ពណ៌នា​អំពី​ទំហំ​ផ្ទៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​មើល​ឃើញ
សូមសរសេរបន្ទាត់ពីរបីដើម្បីជួយអ្នកដាក់សំណើដេញថ្លៃបច្ចេកទេសរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ តើ​សរុប​មាន​ប៉ុន្មាន​នាក់ តើ​គេ​គិត​យ៉ាង​ណា ចង់​ឃើញ​អ្វី ។ល។