អេលរ័ត្រេស

El-Vision Kft.

1142 Budapest Tengerszem u. ៩២
ទូរស័ព្ទ .:  +36 20 808 6082
+ + 1 788 4750
ទូរសារ ៖+ ៨៦ ៥៥១ ៦៥២៥៨៥៨

el-vision@el-vision.hu

ម៉ោងបើក៖ HP 8:30 - 17:00

លេខពន្ធ៖ 14265831-2-42

El-Vision Kft.